cagdasaile@gmail.com   0332 353 84 09   0332 353 84 09   0332 353 84 09

Başkandan Mesaj

Çağdaş Aile Derneği

Çağdaş Aile Derneği ilk Aile Danışmanlığı Merkezini kuran dernek olarak; ÇAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin BULUT Dernek kuruluşunu ve faaliyetlerini aşağıdaki gibi değerlendirmektedir.

Günümüzde Türkçe literatüründe gönüllü teşekküller (GT), sivil toplum kuruluşları (STK), sivil toplum örgütleri (STÖ), vakıf, dernek, sendika, oda, kooperatif gibi farklı isimlerle anılan sivil toplum kuruluşları için tarihte daha çok cemaat, cemiyet, tarikat, lonca ve vakıf kavramları kullanılmıştır.

Belli bir ülkede konuşlanmış olmakla beraber dünya çapında faaliyet gösteren 5000 STK mevcuttur. Son iki yüzyılda Amerika ve Avrupapos;nın yanı sıra tüm dünyada STK patlaması yaşanmıştır. Hindistan' da yüz binlerce, Brezilya' da 200 bin, Mısır' da 20 binden fazla kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren orga­nizasyon mevcuttur. Türkiye' de ise şubeleri hariç 60 bin kadar STK bulunmaktadır.

Derneğin amacı; aileler arası yardımlaşmayı sağlamak, örnek ve model ailelerin oluşumu için çalışmaktır. Derneğimiz 1 Ocak 2002 tarihinde faaliyete geçmiş, 2908 sayılı kanuna göre kurulmuş olup, insanlığın yararına çalışan bir dernektir.

Derneğimiz aynı za­manda ulusal bir dernek olup, dünya, ülke ve Konya insanına hizmet için çalışmalarını sürdürmektedir. Tabii bu çalışmalarımız ihtiyaç duyulması halinde, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmakla sağlanacaktır. Bunun için de zaman zaman Muhterem Abdullah BÜYÜ Hocamızın desteklerine ihtiyacımız olacaktır. İnşaallah hocamız bu konuda desteklerini bizden esirgemezler.

Şu anda Bir hayat kurtar, bir aile Kurtar; sloganı ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. “Aile Danışmanlığı yapmaktayız. Problemli ailelerin sorunlarına uzman kişiler vasıtasıyla çözümler üretmek için devam etmelidir. Bunun için isteyenler, derneğimize bizzat gelerek telefonla veya mektupla şikayetlerini bize ulaştırabilirler.

İster kral, ister hamal olsun dünyada en mutlu insan aile huzuru olan insandır. düsturu gereğince, beyleri hanımları eğitmek için kurslar açma amacımızdır. Şu bir gerçektir ki, gayemiz yalnızca çekirdek (mutlu) aileler oluşturmaktır.

Tüzüğümüz gereği şu anda dernek, dışardan gelen gönüllü uzmanlar tarafından evlenme çağında bulunan pek çok gencimize evlilik öncesi seminerler vermektedir.

İnşaallah bundan böyle Konya halkımıza, dünya ve ülke insanımıza karşı yapacağımız hizmetlerimizi şöyle sıralayabiliriz:

1- Aileler arası yardımlaşmayı ve kaynaşmayı artırmak İçin periyodik şekilde programlar düzenlemek.

2- Geçimini temin edemeyen muhtaç ailel­ere maddi yardımlar da bulunmak.

3- Evlenme çağında olup, seminerlere katılan gençlerimizden, kendi imkanları ile evlenemeyen gençlere toplu nikah ve toplu düğünler yapmak.

4- Fakir öğrencilerin tespiti yapılıp, gerekli olan maddi yardımlarda bulunmak (burs vs.).

5- Uyrukları her ne olursa olsun, müracaatları halinde ailelere yardımcı olmak.

6- Toplantılar, geziler, sergiler, temsil, festival ve gösteriler düzenlemek.

7- Bilimsel ve kültürel konularda konferans,seminer, kurs, açık oturum ve sempozyum tertip etmek.

8- Demeğin faaliyetleriyle ilgili; kitap, broşür, dergi vb. bastırıp dağıtmak.

9- Ayrıca, aileler arası sevgi ve kaynaşmayı artırıcı yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemektir.

VİZYONUMUZ

o        Aile ve gençlik eğitimlerinin etkinleştirilmesi, 

o         Aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi,

o        Aileye yönelik milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak ve bu konuda çalışmalar yapmak

o        Eğitim bir ayrıcalık değil bir normalite olmalıdır.

o        Her kişiye eğitim ve amaçlarına uygun eğitim verilmelidir.

o        Eğitim için her alan, her mekân ve her istekli gönülde ekilecek bir fidan vardır.

 

MİSYONUMUZ

•         Ailelerin sağlık ve huzurunu kurmak için gayret…

•         Eşlerin ailedeki konumunu güçlendirmek için eğitim…

•         Ailede sağlıklı bir saygı, sevgi ve iletişim ortamı için çaba ve umut…

•         Ailenin sosyal refahının artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası araştırma yapmak ve projeler geliştirilmesini sağlamak

ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ

ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ